Relays on 9290 Khz

9290 Khz RELAYS
25 May
Radio Caroline Eifel 8.00 – 9.00UTC
27May
Radio Six 6.00 -7.00UTC
Radio Caroline Eifel 7.00 -8.00UTC
28May
Radio Caroline Eifel 8.00 -9.00UTC
Radio Joystick 9.00 -10.00UTC